Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156PROG - ROUND 6G - Thứ tự xếp hạng

Trong một buổi phỏng vấn, mỗi ứng viên được chấm điểm bởi hai giám khảo. Giả sử có N ứng viên, như vậy ta sẽ có hai dãy N phần tử là các điểm đánh giá của mỗi giám khảo.

Hãy viết chương trình kiểm tra xem đánh giá của các giám khảo cho các ứng viên có thống nhất về thứ tự hay không. Nếu không thì chỉ ra ứng viên đầu tiên mà hai giám khảo đánh giá khác nhau về thứ tự. 

Input

Mỗi bộ test ghi trên ba dòng:

  • Dòng 1 là số N (1<N<1000000).
  • Dòng 2 ghi N đánh giá của giám khảo 1 cho các ứng viên theo thứ tự từ 1 đến N
  • Dòng 2 ghi N đánh giá của giám khảo 2 cho các ứng viên theo thứ tự từ 1 đến N

Các giá trị đánh giá đều trong khoảng từ 0 đến 108.

Input kết thúc khi gặp end-of-file.  

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra chữ “agree” nếu hai giám khảo thống nhất với nhau về thứ tự. Nếu không thì ghi ra vị trí xếp hạng cao nhất mà hai giám khảo không thống nhất.  

Example

Input:

4  

3 8 6 2 

15 37 17 3 

80 60 40 20 10 30 50 70 

160 100 120 80 20 60 90 135

Output:

Case 1: agree 

Case 2: 3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-12
Thời gian chạy:10s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2022-09-05 10:59:36
cái end-of-file làm kiểu j vậy ta?
2018-02-24 12:10:24
Điều kiện kết thúc test??
2016-04-10 11:21:59
Huong dan:

http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p156prog-round-6g-thu-tu-xep-hang.html
2016-02-13 18:57:11
input khó hiểu quá??? ai giải thích hộ cái điều kiện kết thúc bộ test với!!!!
2015-05-02 14:20:32 Ngát Taro


Last edit: 2015-05-31 10:42:13
2015-04-18 17:39:52 Nguyễn Vĩnh Thịnh
có phải ghi case 1 case 2 ko thế
2015-04-15 08:33:41 Banana
Chả hiểu làm cái gì ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.