Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156PROE - ROUND 6E - Phép dịch

Cho trước dãy ký tự:

                               ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_.

Phép dịch K trong dãy này được định nghĩa là đẩy một ký tự đi K vị trí.

Ví dụ: phép dịch 1 là 'A'→'B', 'B'→'C', ..., 'Z'→'_', '_'→'.', và '.'→'A'.   

Phép dịch 3 là: 'A'→'D', 'B'→'E', ..., '.'→'C'.

Bài toán đặt ra là cho trước số nguyên K và một xâu ký tự, hãy ghi ra kết quả phép dịch K tương ứng của xâu đó sau khi đã đảo ngược thứ tự các chữ cái. 

Input

Mỗi bộ test ghi trên một dòng số nguyên 1<=N<=27, tiếp theo là khoảng trống rồi đến xâu S (không quá 40 ký tự và chỉ bao gồm các chữ cái in hoa).

Bộ test cuối cùng có một số 0. 

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra kết quả phép dịch sau khi đã đảo ngược thứ tự các chữ cái. 

Example

Input:

1 ABCD

3 YO_THERE.

1 .DOT

14 ROAD

9 SHIFTING_AND_ROTATING_IS_NOT_ENCRYPTING

2 STRING_TO_BE_CONVERTED

1 SNQZDRQDUDQ

0

Output:

EDCB

CHUHKWBR.

UPEA

ROAD

PWRAYF_LWNHAXWH.RHPWRAJAX_HMWJHPWRAORQ.

FGVTGXPQEAGDAQVAIPKTVU

REVERSE_ROT


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 10:52:13 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p156proe-spoj-ptit-round-6e-phep-dich/
2016-04-10 11:06:07
Huong dan:
http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p156proe-round-6e-phep-dich.html

Last edit: 2016-04-10 11:23:08
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.