Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156PROD - ROUND 6D - Số la mã

Chúng ta đều biết số La Mã với các ký tự: I, V, X, L và C lần lượt đại diện cho 1, 5, 10, 50 và 100. Do đó: XXXVII là 37; còn XCIV là 94.

VIC thì không phải là một biểu diễn số La Mã hợp lệ. Nhưng giả sử chúng ta mở rộng định nghĩa số La Mã để chấp nhận các biểu diễn như trên. Khi đó VIC là 94. Tuy nhiên khi mở rộng như vậy thì sẽ có các trường hợp mâu thuẫn. Ví dụ: IVX có thể hiểu là 6 hoặc 4.

Bài toán đặt ra là cho một biểu diễn dạng số La Mã mở rộng. Hãy liệt kê các giá trị có thể của số đó nếu đặt dấu ngoặc vào các vị trí khác nhau. 

Input

Mỗi bộ test ghi trên một dòng một biểu diễn số La Mã chỉ bao gồm I, V, X, L và C, không quá 50 ký tự.  

Bộ test cuối cùng có một số 0. 

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra thứ tự bộ test và lần lượt các giá trị tính được theo thứ tự tăng dần. 

Example

Input:

IVX

XIXIX

0

Output:

Case 1: 4 6

Case 2: 8 10 28 30 32


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.