Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156PROC - ROUND 6C - Hoán vị xâu kí tự

Khi hoán đổi vị trí các ký tự trong một xâu thì ta có thể thu được một tập các xâu khác nhau. Vì dụ xâu ACM có thể có 6 biến thể xếp theo thứ tự từ điển là:

ACM

AMC

CAM

CMA

MAC

MCA

 

Còn xâu ICPC có thể có các biến thể là:

CCIP
CCPI
CICP
CIPC
CPCI
CPIC
ICCP
ICPC
IPCC
PCCI
PCIC
PICC

Bài toán đặt ra là cho một xâu S và một thứ tự K. Hãy xác định biến thể thứ K của xâu S. 

Input

Mỗi bộ test ghi trên một dòng xâu S với độ dài không quá 16 ký tự chỉ bao gồm các chữ cái in hoa (từ A đến Z). Tiếp theo là một khoảng trống rồi đến số K. Giá trị của K đảm bảo nằm trong danh sách các biến thể của S.   

Bộ test cuối cùng có một xâu chứa dấu # rồi đến số 0.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng xâu kết quả. 

Example

Input:

ACM 5

ICPC 12

REGION 274

# 0

Output:

MAC

PICC

IGNORE


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-07-24 17:02:16
ko hiểu vì sao sai :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.