Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156PROB - ROUND 6B - Mã hóa xâu kí tự

Người ta nghĩ ra một cách mã hóa xâu ký tự đơn giản bằng cách ghép các đoạn ký tự giống nhau liên tiếp và ghi kèm theo số lượng đoạn đó. Ví dụ:

  • Xâu abcbcbcbca được mã hóa thành a4(bc)a
  • Xâu abbbcdcdcdabbbcdcdcd mã hóa thành 2(a3b3(cd))

Bài toán đặt ra là cho trước một xâu ký tự, hãy tính độ dài ngắn nhất có thể của cách mã hóa như trên. 

Input

Mỗi bộ test ghi trên một dòng không quá 500 ký tự chỉ bao gồm các chữ cái viết thường là biểu diễn của xâu cần mã hóa.

Bộ test cuối cùng có một xâu chứa duy nhất chữ số 0.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số ký tự ít nhất cần để mã hóa xâu. 

Example

Input:

abcbcbcbca

abbbcdcdcdabbbcdcdcd

0 Output:

Case 1: 7

Case 2: 11

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.