Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156PROA - ROUND 6A - Phân số

Người ta chứng minh được rằng các số hữu tỉ r đều được biểu diễn dưới dạng các thành phần của phân số: 

Trong đó a0 có thể âm, a1, a2… là một tập hữu hạn các số nguyên dương và giá trị cuối cùng của dãy a khác 1. Ví dụ với r = 5.4 thì cần 3 số nguyên a0 = 5; a1 = 2, và a2 = 2.

Bài toán đặt ra là cho trước các biểu diễn ai của hai số thực r1 và r2. Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương của r1 và r2 và biểu diễn dưới dạng các thành phần của phân số. 

Input

Mỗi bộ test gồm 3 dòng:

  • Dòng 1 có hai số nguyên n1 và n2 là một số nguyên dương có 1 chữ số.
  • Dòng 2 ghi n1 số ứng với biểu diễn của r1
  • Dòng 3 ghi n2 số ứng với biểu diễn của r2

Bộ test cuối cùng có n1=n2=0.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra thứ tự bộ test. Sau đó là 4 dòng ghi giá trị tổng, hiệu, tích, thương của r1 và r2 theo kiểu biểu diễn các thành phần của phân số.

Các tính toán nên dùng số nguyên 64 bít (kiểu long long trong C và long trong Java)

Example

Input:

4 3

5 1 1 2

5 2 2

0 0

Output:

Case 1:

11

0 5

30 4 6

1 27


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-06-16 11:07:03 dhkhtn


Last edit: 2015-06-16 12:38:58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.