Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P154SUMI - ROUND 4I - Bộ 3 số Pytago

Tìm tất cả các bộ số (a , b, c) thỏa mãn 1 <= a < = b <= c <= n và a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Với n là một số cho trước

Input

Một dòng duy nhất chứa số nguyên n (1 <= n <= 10^4).

Output

Kết quả bài toán

Example

Test 1:

Input:

5

 

Output:

1

 

Test 2:

Input:

74

 

Output:

35


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-25 20:44:45
P154SUMI: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p154sumi-round-4i-bo-3-so-pytago.html

Last edit: 2017-12-11 03:49:38
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.