Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P154SUMH - ROUND 4H - Phụ đề

Xavi là một fan cuồng phim của đạo diễn Christoper Nolan với những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng thế giới như Inception, Interstellar, The Dark Knight, Memento...Cứ mỗi lần phim của Nolan được chiếu là anh lại đợi đến khi có bản Cam là lập tức down về và nghiền (vì nghèo không có tiền @@). Nhưng có một vấn đề là phụ đề nhiều khi không khớp với bản Cam mà anh down trên mạng (chậm hoặc nhanh hơn một khoảng thời gian t), vậy nên anh quyết định viết một chương trình để sync lại thời gian phụ đề.

Cấu trúc phụ đề như sau

ord

hh:mm:ss,ttt --> HH:MM:SS,TTT

//dòng trống

ord1

hh:mm:ss,ttt --> HH:MM:SS,TTT

//dòng trống

...

Các bạn hãy giúp anh ấy.

Input

Dòng đầu tiên chứa bốn số nguyên dương h, m, s, t biểu thị cho thời gian chênh lệnh bao gồm h giờ, m phút, s giây, t tích tắc (h >= 0, 0 <= m <= 59, 0 <= s <= 59, 0 <= t <= 999) và từ khóa faster hơặc slower (phụ đề chạy nhanh hay chậm hơn phim).

Các dòng còn lại chứa nội dung phụ.

Output

In ra phụ đề sau khi đã sync time.

Example

Input:

10 0 0 0 faster

1

00:00:05,797 --> 00:00:10,297

Christoper Nolan's best films

 

2

00:01:45,105 --> 00:01:47,940

Inception

 

3

00:01:48,108 --> 00:01:51,443

Interstellar

 

4

00:01:51,611 --> 00:01:54,071

Batman franchise

Batman Begin

The Dark Knight

The Dark Knight Rises

 

5

00:01:54,239 --> 00:01:56,532

Memento

Output:

1

10:00:05,797 --> 10:00:10,297

Christoper Nolan's best films

 

2

10:01:45,105 --> 10:01:47,940

Inception

3

10:01:48,108 --> 10:01:51,443

Interstellar

 

4

10:01:51,611 --> 10:01:54,071

Batman franchise

Batman Begin

The Dark Knight

The Dark Knight Rises

 

5

10:01:54,239 --> 10:01:56,532

Memento

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.