Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P154SUMG - ROUND 4G - Nguyên tố cùng nhau

Cặp số {a, b} được gọi là hai số nguyên tố cùng nhau nếu ước chung lớn nhất của a và b bằng 1.

Wilshere tìm được một đoạn số nguyên dương [l, r] và cho rằng với a, b, c phân biệt bất kì thuộc đoạn trên thì có định lý như sau nếu {a, b} và {b, c} là hai cặp nguyên tố cùng nhau thì {a, c} cũng là một cặp nguyên tố cùng nhau.

Xavi lại không cho rằng như thế và anh quyết định tìm ra bộ ba cặp số không thỏa mãn điều kiện trên.

Hãy giúp Xavi.

Input

Dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương l và r (1 ≤ l ≤ r ≤ 1018r - l ≤ 50).

Output

Nếu tìm được bộ ba cặp ấy in ra ba số nguyên dương theo thứ tự a, b, c sao cho a < b <c và c nhỏ nhất!

Nếu không in ra -1.

Example

Input:
2 4

Output:
2 3 4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-05-13 21:05:28 Vu Duy Truc
Vét cạn thôi.
R-L <= 50
50^2 = 2500
2500^2 = 6250000 < 10^7
Time 1s
Dư sức
2015-08-05 18:22:10 Trần Vãn Dương D10CN2
Đề có vấn đề phải là a nhỏ nhất mới đúng :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.