Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P154SUMF - ROUND 4F - Ký túc xá

Tourist và Rng mới đỗ PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology). Để dễ dàng trong việc học, 2 bạn quyết định tìm 1 phòng ký túc xá để ở chung. Trường PTIT có n phòng ký túc xá, mỗi phòng hiện có p người ở, và phòng chỉ chứa được tối đa q người. Hãy giúp hộ đếm xem có bao nhiêu phòng mà 2 bạn có thể ở cùng nhau.

Input

Dòng đầu tiên nhập 1 số tự nhiên n (0 < n < 101) là số phòng ký túc xá của trường.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số p, q ( 0 < p <= q < 101). 

Output

In ra một số nguyên là kết quả của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

3

1 1

2 2

3 3

 

Output:

0

 

Test 2:

Input:

3

1 10

0 10

10 10

 

Output:

2

 

Test 3:

Input:

2

1 3

2 4

 

Output:

2


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.