Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P154SUME - ROUND 4E - Trò chơi trên bảng chữ

Xavi và Wilshere đang chơi một trò chơi trên bảng chữ hình chữ nhật kích thước n x m. Thao tác duy nhất trong trò chơi này là xóa toàn bộ cột của bảng. Ví dụ, su khi xóa cột thứ 2 của bảng:

abcd

edfg

hijk

Ta được bảng:

acd

efg

hjk

Hãy giúp họ xóa số cột ít nhất để được bảng mới có thứ tự từ điển tăng dần từ trên xuống dưới.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số n, m (0 < n, m <= 100).

n dòng tiếp theo gồm n xâu độ dài m biểu diễn bảng chữ hiện tại.

Output

Kết quả của bài toán.

Example

Input:

4 4

case

care

test

code

Output: 2

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-08-01 11:33:41
test sau có sai không thế ạ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.