Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P154SUMD - ROUND 4D - Lựa chọn số

A và B cùng nhau chơi trò chơi với dãy số. Cho n dãy số. Tại mỗi lượt A sẽ lựa chọn 1 số đứng đầu 1 dãy bất kì, B thì ngược lại chọn 1 số đứng ở cuối dãy bất kì và họ nhạn được số điểm tương ứng với số vừa lựa chọn. Hai người chơi luân phiên nhau lựa chọn, A là người lựa chọn trước. Trò chơi kết thúc khi không còn số nào để lựa chọn.

Giả sử cả hai đều chơi tối ưu, các bạn hãy tính xem mỗi người được bao nhiêu điểm.

Input

Dòng đầu tiên ghi số N (N <= 100).

Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo ghi s là độ dài của dãy sau đó là s (1 <= s <= 100) số nguyên c[1], c[2], …, c[s] (1 <= c[i] <= 1000).

Output

Ghi ra điểm số của A và của B trên cùng 1 dòng.

Example

Input:

3

3 1 3 2

2 7 9

3 3 4 5 Output:

15 19


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.