Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P154SUMC - ROUND 4C - Trai hay gái

Phiha đã tới tuổi cập kê. Anh chàng cũng hay bận làm việc nên nhiều khi không đi đâu mà chỉ chat chit trên mạng, Voz là nơi mà cậu hay vào nhất. Một hôm Phiha bắt gặp một user với avatar nữ rất xinh đẹp lại còn biết đánh dota, rất hợp gu với Phiha, rồi đánh liều cậu hẹn gặp user đó ngoài đời thực. Nhưng thật bất ngờ, user có avarta xinh đẹp đó lại là Khuyen bạn cậu. Cậu buồn, và không còn muốn có tình cảm với ai nữa.

Sau việc này, cậu phát hiện ra một đặc điểm để phân biệt giới tính rất hiệu quả và để giúp cho các bạn trai khác không bị như cậu, cậu liền viết một chương trình phân biệt tự động. Chao ôi, cứ mỗi lần định viết, nỗi đau lại quay lại, cậu không chạm nổi vào bàn phím, thôi thì, các bạn viết hộ chương trình hộ Phiha nhé. Biết rằng một user là nam nếu số chữ cái riêng biệt trong usernam là số lẻ, ngược lại sẽ là nữ.

Input

Dòng duy nhất là username (Có độ dài không quá 100, chỉ chứa các chữ cái in thường).

Output

In ra “CHAT WITH HER!” nếu user là nữ, ngược lại in ra "IGNORE HIM!"

Example

Input:
wjmzbmr

Output:
CHAT WITH HER!

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2022-08-11 05:35:59
ra đề vui v
2017-07-24 05:53:35
P154SUMC: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p154sumc-round-4c-trai-hay-gai.html

Last edit: 2017-12-09 22:55:53
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.