Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P154SUMB - ROUND 4B - Dãy nghịch thế 2

Cho một dãy số a1.. an. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và au > av. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.

Input

Dòng đầu ghi số nguyên dương N ( 1 <= N <= 10^5).

Dòng sau gồm N số ai ( 1 ≤ ai ≤ 10^9 ). 

Output

In ra số cặp nghịch thế.

Example

Input:

3

3 1 2 Output: 2

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-02-03 12:55:57
Kết quả có thể vượt quá int. Chú ý để long long nhé. :<
2017-08-29 08:15:35
Mình sub bên spoj ac mà sub đây bị sai.
Why...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.