Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151SUMH - ROUND 1H - Trò chơi với số nhị phân

Ký hiệu popcount(x) là số lượng bit 1 của số nguyên không âm x biểu diễn trong hệ nhị phân

Bạn được cho nhiều câu truy vấn với các cặp số nguyên l và r. Với mỗi truy vấn, tìm số nguyên x thỏa mãn điều kiện: l <= x <= r và popcount(x)  là số lớn nhất có thể. Nếu có nhiều số thỏa mãn thì đưa ra số x nhỏ nhất.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n, là số lượng truy vấn ( 1 ≤ n ≤ 10000).

N dòng tiếp theo , mỗi dòng gồm 2 số li và ri  (0 ≤ li ≤ ri ≤ 10^18).

Output

Mỗi dòng là kết quả tương ứng thỏa mãn.

Example

Input:

3

1 2

2 4

1 10 Output:

1

3

7

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.