Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151SUMG - ROUND 1G - Kiến di chuyển

Khi di chuyển, kiến đi theo hàng sao cho trừ con đầu hàng mỗi con đều đi sau một con. Khi 2 hàng kiến đối diện nhau, chúng vẫn tiếp tục đi thẳng bằng cách nhảy qua nhau.

Khi bắt đầu gặp nhau, mỗi giây tất cả các con kiến nhảy qua(hoặc bị nhảy qua bởi) qua con kiến trước mặt nó, và rồi 2 con kiến đó hoán đổi vị trí, hãy tìm vị trí con kiến sau t giây.

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n, m lần lượt là số con kiến ở hàng 1 và hàng 2.

2 dòng tiếp theo chứa thứ tự lần lượt của 2 hàng(từ đầu hàng đến cuối hàng), mỗi con kiến được xác định bởi một kí tự viết hoa trong bảng chữ cái alphabet.

Dòng cuối cùng chứa số nguyên t(0 ≤ t ≤ 50).

Output

In ra thứ tự của các con kiến sau t giây biết dòng thứ 1 di chuyển từ trái qua phải, dòng thứ 2 di chuyển từ phải qua trái.  

Example

Input:

3 4

JLA

CRUO

3 Output: CARLUJO

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-09-22 10:16:01
ai giải thích cái test giúp vs @@
2015-07-08 16:51:05 Banana
Đọc mãi chả hiểu
2015-07-07 21:33:23 3IDIOTS.Ðức
2 con kiến chỉ được nhảy qua nhau khi chúng ngược chiều nhau

Last edit: 2015-07-09 13:47:57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.