Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151SUME - ROUND 1E - Đo chiều cao

Có n chú gấu xếp thành 1 hàng ngang, chú gấu thứ i có chiều cao là hi. Một nhóm có độ dài x là 1 đoạn bất kỳ gồm có1 ≤ x ≤ n chú gấu đứng liên tiếp nhau.

Sức mạnh của 1 nhóm là chiều cao của chú gấu thấp nhất.

Nhiệm vụ của bạn là với mỗi x từ 1 đến n, hãy tìm ra sức mạnh của lớn trong tất cả các nhóm có độ dài là x.

Input

Một số n gồm 2 chữ số (1 ≤ n ≤ 2 * 105) là số lượng các chú gấu.

Dòng tiếp theo gồm n số 0 ≤ hi ≤ 109 là chiều cao của chú gấu thứ i.

Output

In ra n số nguyên trên một dòng. Vị trí thứ x (1 ≤ x ≤ n) là sức mạnh của lớn trong tất cả các nhóm có độ dài là x.

Example

Input:

10

1 2 3 4 5 4 3 2 1 6 Output: 6 4 4 3 3 2 2 1 1 1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.