Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151SUMA - ROUND 1A - Quicksilver và Thor

Quicksilver là một thanh niên rất trẻ trâu, anh đã thách đấu với Thor về một kèo tránh né các tia sét của Thor. Có tất cả n tia sét, các tia sét. Quicksilver sẽ di chuyển trong một đoạn có tọa độ là [0, 1]. Nếu như Quicksilver ở đoạn [k – d, k + d] thì Thor sẽ đánh vào vị trí có tọa độ là k.

Nếu như Quicksilver né về bên trái, phạm vi di chuyển mới sẽ là [k – d, k], còn về bên phải thì phạm vi mới là [k, k + d].

Bạn được cho một xâu độ dài n chỉ gồm 2 ký tự là ‘l’ và ‘r’ mô tả là thứ tự mà Quicksilver né các tia sét của Thor ( ‘ l ‘ là left, ‘r’ là right).

Hãy in ra thứ tự các tia sét từ trái qua phải mà Thor đã đánh xuống.

Input

Một dòng duy nhất chứa xâu có độ dài n (0 < n ≤ 10^6).

Output

In ra một dòng gồm n số, là thứ tự các tia sét từ trái qua phải.

Example

Input:

llrlr

Output: 3 5 4 2 1

Giải thích: Các vị trí mà tia sét đánh xuống lần lượt là

1/2, 1/4, 1/8, 3/16, 5/32


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-09-08 17:45:49
:)) Đọc đề đã không hiểu, xem thử test để hiểu thì mù tập 2 luôn.:))
2015-08-10 18:08:34 -_-
:3 string s rồi cin >> s thì AC mà char s[10^6] rồi gets(s) thì TLE :v
2015-08-02 15:56:44
Đề giải thích "dễ" hiểu vồn -_-
2015-07-09 15:27:05 Banana
Đọc đếch hiểu gì cả ._.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.