Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151PROG - ROUND 1G - Xếp hàng

Trong giờ ăn trưa tại Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, có n sinh viên đang xếp hang để lấy đồ.

Cảm thấy chán vì phải đứng đợi một mình, vì vậy mỗi sinh viên viết ra mã sinh viên của mình đứng ngay trước và ngay sau của mình. Nếu không có ai đứng trước hoặc không có ai đứng sau thì viết ra 0.

Đột nhiên, xe chở nước sôi đi qua, tất cả sinh viên phải tránh. Khi họ trở lại, họ không nhớ vị trí của mình mà chỉ nhớ mã sinh viên của người đừn trước và người đứng sau.

Hãy giúp các sinh viên PTIT tìm lại vị trí của mình!!!!

Input

Dòng đầu tiên gồm số tự nhiên n (2 ≤ n ≤ 2·10^5) – số lượng sinh viên.

n dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm cặp số tự nhiên ai, bi (0 ≤ ai, bi ≤ 10^6), với ai là mã sinh viên của người đứng trước, bi là mã sinh viên của người đứng sau 1 sinh viên nào đó. Nếu không có ai đứng trước hoặc không có ai đứng sau nhập 0.

Mã sinh viên của mỗi sinh viên là khác nhau. 

Output

Trên 1 dòng, in ra n số  x1, x2, ..., xn  , danh sách của các sinh viên theo thứ tự ban đầu.

Example

Input:

4

92 31

0 7

31 0

7 141
Output:
92 7 31 141

Minh họa test đề bài.
 

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-03-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-09-18 20:55:18
Tham Khao Code Tai: http://ideone.com/AwdjYu
2018-12-21 19:52:57
._. Khoảng cách giữa AC và TLE chỉ khác nhau thứ tự vài dòng code

Last edit: 2018-12-22 02:24:16
2017-09-16 04:57:51
P151PROG: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p151prog-round-1g-xep-hang.html

Last edit: 2017-12-14 22:58:13
2017-08-19 20:56:39 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/p151prog-spoj-ptit-xep-hang/
2017-04-02 04:01:20
sao lại sai nhỉ :/
2015-10-24 18:30:03 trần thị quỳnh châu
Tại sao bài này ko gửi Code bằng Pascal được nhỉ?
2015-03-24 09:59:52 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-19 20:56:23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.