Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151PROF - ROUND 1F - Cipher

0xb0b0 team là 1 đội của PTIT đang tham gia cuộc thi CTF(Capture The Flag). Để tìm được Flag của một câu hỏi, bạn phải trải qua rất nhiều thử thách. Đội đang tiến hành giải quyết 1 bài Cipher.  Sau 1 hồi thi cử rất quyêt liệt, 0xb0b0 team đã đi đến kết luận: Secret key (khóa bí mật) có thể lấy được bằng cách cắt khóa Public key (công khai) thành 2 phần. Khóa công khai là 1 số tự nhiên rất lớn, có thể có tới 1 triệu chữ số.

0xb0b0 team muốn tìm một cách sao cho có thể cắt publickey thành 2 số nguyên dương x và y sao cho x chia hết cho a và y chia hết cho b (với a và b là 2 số cho trước). Cả x và y đều không được có chữ số 0 ở đầu.

Hãy giúp 0xb0b0 team tìm cách để cắt public key.

Input

Dòng thứ nhất chứa public key 1 số nguyên dương (không chứa chữ số 0 ở đầu) có độ dài từ 1 đến 10^6 chữ số.

Dòng tiếp theo bao gồm 2 số nguyên dương cách nhau bởi 1 dấu cách a, b(1 ≤ a, b ≤ 10^8).

Output

Dòng đầu tiên in "YES" nếu có cách cắt được public key. Trong trường hợp này, in 2 dòng tiếp theo là 2 số x, y sao cho x bé nhất có thể.

Trường hợp còn lại, tức là không tồn tại cách cắt, in "NO" và không in gì thêm.

Example

Test 1:

 

Input:

116401024

97 1024

 

Output:

YES

11640

1024

 

Test 2:

 

Input:

284254589153928171911281811000

1009 1000

 

Output:

YES

2842545891539

28171911281811000

 

Test 3:

 

Input:

120

12 1

 

Output:

NO


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-03-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-19 20:48:31 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/cf490chacking-cypher-p151prof-spoj-cipher/
2015-05-03 10:52:56 cún
Nhầm 1 kí tự làm sai mấy lần :(
2015-03-24 09:59:28 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-19 20:48:39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.