Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151PROC - ROUND 1C - Trò chơi trí tuệ

Tide và Kunkka thách thức nhau về một trò chơi. Họ viết tất cả các số nguyên dương từ 1 đến n. Tại lượt của mỗi người, người đó sẽ chọn một số nguyên trong các số họ vừa viết ra, nếu chọn số x thì các số là lũy thừa của x sẽ không được chọn cho các lượt tiếp theo.

Tất cả đều chơi với chiến thuật tối ưu, vậy nếu Tide chọn trước thì bạn hãy cho biết ai sẽ là người chiến thắng?

Người thua cuộc là người mà đến lượt của mình không còn số nào để chọn.

Input

Dòng đầu tiên chứa số bộ test T (1<= T <= 100).

Mỗi test gồm một dòng chứa số n (1 <= n <= 10^9).

Output

In ra trên mỗi dòng tên người thắng cuộc.

Example

Input:
3
1
2
8

Output:

Tide

Kunkka

Kunkka

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-03-04
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.