Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P148PROE - ROUND 8E - Trộn hai xâu kí tự

Cho hai xâu S1, S2 có cùng kích thước N và chỉ bao gồm các ký tự hoa từ A đến H. Phép trộn hai xâu này được thực hiện bằng cách đặt ký tự đầu tiên của S2 sau ký tự đầu tiên của S1, ký tự thứ 2 của S2 sau ký tự thứ 2 của S1 ... ta được xâu S12. Sau đó ta lại lấy hai nửa của xâu mới tạo được và thực hiện tiếp phép trộn đó.

Ví dụ với S1 = ABCHAD, S2 = DEFDAC thì S12 = DAEBFCDHAACD

Bước tiếp theo: S1 = DAEBFC và S2 = DHAACD

...

Bài toán đặt ra là cho trước 2 xâu S1 và S2 và một xâu S. Hãy cho biết phép trộn trên có tạo ra xâu S tại một bước nào đó hay không.

Input

Mỗi bộ test gồm 4 dòng. Dòng đầu tiên ghi số số nguyên dương N không quá 100. Tiếp theo là các dòng ghi các xâu S1,S2 và S (độ dài của S là 2*N). Input kết thúc khi N = 0. 

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra màn hình số bước nhỏ nhất để tìm được S theo cách trộn mô tả trên. Nếu không thể tìm được thì ghi ra -1. Chú ý: với tất cả các bộ test sẽ sử dụng để chấm thì kết quả đều không vượt quá 50.  

Example

Input:
4
AHAH
HAHA
HHAAAAHH
3
CDE
CDE
EEDDCC
0 Output: 2
-1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-25 15:56:30
P148PROE: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p148proe-round-8e-tron-hai-xau-ki-tu.html

Last edit: 2017-12-10 18:48:57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.