Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P148PROA - ROUND 8A - Dãy số Hailstone

Dãy số Hailstone bắt đầu từ một số tự nhiên N cho trước, các số tiếp theo sẽ được tạo theo quy tắc:
• Nếu số hiện tại là chẵn thì số tiếp theo sẽ bằng số đó chia cho 2.
• Nếu số hiện tại là lẻ thì số tiếp theo sẽ được nhân lên 3 lần rồi cộng 1
• Khi gặp số 1 thì dãy số kết thúc.

Ví dụ, với N = 3 thì dãy số Hailstone tương ứng sẽ là: 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

Bài toán đặt ra là cho trước N, hãy tính chiều dài của dãy Hailstone tương ứng.

Input

Mỗi bộ test ghi trên một dòng số N không quá 100. Input kết thúc với N = 0.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra màn hình duy nhất một số nguyên là kết quả bài toán.

Example

Input:
1
2
3
0 Output: 1
2
8

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-23
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-12-08 17:39:06
các bạn chú ý bộ test kia nhé. làm bài thì thêm input =1 thì output = 1
2017-08-21 08:40:49 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p148proa-spoj-ptit-day-so-hailstone/
2017-07-13 06:11:10
P148PROA: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p148proa-round-8a-day-so-hailstone.html

Last edit: 2017-12-07 12:03:35
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.