Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P147PROI - ROUND 7I - Giới hạn

Cho hai đa thức:

P(x)  =  a[0].xn  +  a[1].xn-1 + ... + a[n]  

Q(x) =  b[0] .xm + b[1].xm-1 + ... + b[m]

Tính giới hạn lim x -> + ∞ {P(x) / Q(x) }.

Input

Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên n, m là bậc của 2 đa thức P(x) và Q(x).

Dòng thứ 2 gồm n+1 hệ số của đa thức P(x): a[0], a[1],…, a[n]. (-100<=a[i] <=100, a[0]  !=0 )

Dòng thứ 3 gồm m+1 hệ số của đa thức Q(x): b[0], b[1],…, b[m]. (-100<=b[i] <=100, b[0] !=0)

Output

Nếu giới hạn là  + ∞ thì ghi ra ra “Infinity”. Nếu giới hạn là – ∞ thì ghi ra “-Infinity”. Nếu giới hạn là 0 in ra “0/1”.  
Các trường hợp còn lại, ghi ra giới hạn ở dạng tối giản p/q với q > 0.

Example

Test 1:

Input:

2 1
1 1 1
2 5

Output:

Infinity

 

Test 2:

Input:

1 0
-1 3
2

Output:

-Infinity

 

Test 3:

Input:

1 1
9 0
-5 2

Output:

-9/5

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-26 17:54:08
P147PROI: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p147proi-round-7i-gioi-han.html

Last edit: 2017-12-13 22:31:30
2015-07-24 18:04:07
viết code bằng JAVA như lấy sức con trâu đè bẹp 1 con kiến

Last edit: 2015-07-24 18:04:39
2015-04-18 04:23:07 cún
neu = 0 thi ghi dang 0/1 :D
2014-07-16 06:20:49 Hat Dau Nho
:v chac spoj khong thich java lam
2014-03-22 17:32:15 Rubiks_cube
cung code sub java WA, sub c++ lai AC :3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.