Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P147PROH - ROUND 7H - Hai xâu có các kí tự giống nhau

Bài toán đặt ra là cho trước các cặp xâu ký tự, đều chỉ bao gồm các chữ cái viết thường, hay xác định xem mỗi cặp xâu có được tạo ra từ cùng một bộ ký tự giống nhau hay không.   

Chú ý: các ký tự lặp cũng phải được xem xét. Ví dụ: “abc”và “aabbbcccc” không được xem là tạo nên bởi cùng một bộ ký tự vì xâu thứ 2 các chữ cái được lặp lại nhiều lần hơn.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test gồm hai dòng ghi hai xâu cần kiểm tra, chỉ bao gồm các ký tự viết thường và không quá 1000 ký tự. Input kết thúc khi gặp hai dòng ghi chữ END.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra màn hình thứ tự bộ test và kết quả bài toán (same hoặc different).

Example

Input:
testing 
intestg
abc
aabbbcccc
abcabcbcc
aabbbcccc
abc
xyz
END
END Output: Case 1: same
Case 2: different
Case 3: same
Case 4: different

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-21
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-07 07:28:23
Nhớ formeow output là "Case %d: same / different" nha :( Thiếu chữ Case mất meow 2 sub :(
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2017-07-14 10:13:32
P147PROH: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p147proh-round-7h-hai-xau-co-cac-ki-tu.html

Last edit: 2017-12-09 00:39:40
2015-08-20 17:50:53 Nguyễn Ðình Vinh


Last edit: 2015-08-20 17:51:11
2015-03-13 15:52:37 f JB


Last edit: 2015-03-13 15:52:55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.