Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P147PROG - ROUND 7G - Điểm cân bằng

Trong không gian hai chiều cho một tập hợp n điểm, giả sử mỗi điểm được đặc trưng bởi tọa độ (x_i,y_i) và trọng lượng m_i. Moment trọng lượng theo trục x của tập hợp điểm được xác định theo

công thức: M_x = sum all m_i * (b - y_i).

Còn moment trọng lượng theo trục y là: M_y = sum all m_i * (a - x_i).

Điểm cân bằng của tập hợp điểm trên là điểm có tọa độ (a, b) sao cho cả hai moment trên đều bằng 0.

Input

Mỗi bộ test bắt đầu với số nguyên n là số điểm, n dòng tiếp theo lần lượt ghi tọa độ x_i, y_i và giá trị mi của từng điểm. Các bộ test ngăn cách bởi một dòng trống.

Input kết thúc khi gặp n<0.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra màn hình thứ tự bộ test và giá trị tọa độ a, b tìm được. Các giá trị tọa độ được làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy. 

Example

Input:
3 
1 1 10
22 1 10
1 31 10
 
3
10 10 100
20 20 50
10 40 30
 
-4 Output: Case 1: 8.00 11.00
Case 2: 12.78 17.78

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-21
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-26 09:57:17
P147PROG: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p147prog-round-7g-diem-can-bang.html

Last edit: 2017-12-11 05:09:56
2014-11-27 04:16:21 Bác Ba Phì
N giới hạn bao nhiêu vậy?

Last edit: 2014-11-27 04:16:27
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.