Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P147PROD - ROUND 7D - Tháp Hà Nội cải tiến

Vẫn bài toán Tháp Hà Nội. Nhưng giả sử người ta có 4 cọc A, B, C, D thay vì 3 cọc. Mục tiêu là chuyển n cọc từ A sang D. Hãy xác định số bước tối thiểu để hoàn thành bài toán.  
Ví dụ, với n = 3 thì số bước tối thiểu là 5, gồm các bước:  
1   A   B
2   A   C
3   A   D
2   C   D
1   B   D

Input

Mỗi bộ test viết trên một dòng số nguyên dương n (không quá 1000). Input kết thúc khi n = 0.

Output

Viết  trên một dòng  số bước di chuyển  tối  thiểu  cần  thực hiện. Kết quả được đảm bảo  trong phạm vi số 64 bit. 

Example

Input:
1 
3
5
0 Output: Case 1: 1
Case 2: 5
Case 3: 13

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-21
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.