Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P147PROB - ROUND 7B - Pha nước cam

Tí rất thích uống nước cam. Đó là lý do tại sao trong tủ lạnh của Tí bất cứ đồ uống nào đều có thành phần là cam. Tí có n đồ uống, đồ uống thứ i có tỉ lệ cam chiếm p[i] %.

Một ngày Tí khát nước đã pha n loại đồ uống lại với nhau và muốn biết tỉ lệ cam chiếm bao nhiêu % sau khi trộn, bạn giúp Tí nhé. N loại đồ uống này khi pha có thể tích là như nhau.

Input

Gồm hai dòng:  
* Dòng đầu tiên ghi số nguyên n (1 <=n <=100) là số đồ uống trong tủ lạnh của Tí.
* Dòng thứ 2 chứa n số nguyên p[i] (0 <=p[i] <=100) là tỉ lệ phần trăm cam chiếm trong đồ uống thứ i.

Output

In màn hình tỉ lệ phần trăm sau khi pha. Kết quả được làm tròn đến 12 số phần thập phân.

Example

Input:
3
50 50 100 Output: 66.666666666667

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:42:07 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p147prob-spoj-ptit-pha-nuoc-cam/
2017-07-13 06:28:33
P147PROB: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p147prob-round-7b-pha-nuoc-cam.html

Last edit: 2017-12-07 17:29:21
2015-08-30 17:03:06 noob
cout<<setprecision(12)<<s;
2015-02-28 08:04:19 Banana
làm sao để lấy đc 12 số phần thập phận @@@@@@@@@@@@@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.