Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P147PROA - ROUND 7A - Hình hộp chữ nhật

Bạn có một hình hộp chữ nhật có kích thước nguyên và biết được diện tích của 3 mặt có chung 1 đỉnh. Nhiệm vụ của bạn là tính tổng tất cả các cạnh của hình hộp chữ nhật này.

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa 3 số nguyên dương không vượt quá 10^4 là diện tích 3 mặt của hình hộp chữ nhật.

Output

In ra màn hình duy nhất một số nguyên là kết quả bài toán.

Example

Input: 
1 1 1 Output: 12

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-03-07 15:56:27
cảm giác mình ngu vl
2017-07-19 11:36:36
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main (){
long long s1, s2, s3;
cin >> s1 >> s2 >> s3;
long long a = sqrt(s1*s2*s3)/s1;
long long b = sqrt(s1*s2*s3)/s2;
long long c = sqrt(s1*s2*s3)/s3;
cout << 4 * (a+b+c) ;
return 0;
}
2017-04-09 13:41:28
các bạn nhớ để float hoặc double
2015-02-28 10:26:02 Banana
chs sao sai lun :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.