Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P146SUMI - ROUND 6I - Cây khung

Cho một đồ thị vô hướng G gồm n đỉnh đánh số từ 1 tới n và không có cạnh nào. Người ta lần lượt thêm vào đồ thị m cạnh, cạnh thứ i nối hai đỉnh u_i, v_i và có trọng số là w_i. Trong quá trình thêm cạnh, giữa hai đỉnh có thể có nhiều cạnh nối.

Yêu cầu: Sau mỗi lệnh thêm cạnh, cho biết trọng số của cây khung nhỏ nhất của đồ thị G.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n≤ 200, m ≤ 10^5.

m dòng tiếp, dòng thứ i chứa ba số nguyên u_i, v_i, w_i (|w_i| ≤ 10^9). Lưu ý trọng số cạnh có thể âm.

Output

Ghi ra m dòng,  dòng thứ i ghi một số nguyên là trọng số cây khung nhỏ nhất của đồ thị G sau lệnh thêm cạnh thứ i, nếu sau lệnh thêm cạnh thứ i mà đồ thị không tồn tại cây khung, in ra 123456789.

Example

Input:
4 4
1 2 2
1 3 3
2 4 4
2 3 1 Output: 123456789
123456789
9
7

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-31
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-09-05 10:44:01
cao nhân tốt bụng cho xin sol với :((


Last edit: 2019-09-05 10:44:53
2014-08-10 08:36:08 Tây Cuồng
AC... O(m * n)

Last edit: 2014-10-17 16:16:57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.