Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P146PROH - ROUND 6H - Đoạn gồm các số nguyên tố

Tí đố Tèo một bài toán về số nguyên tố như sau:

Xét một đoạn các số dương [a, b], Tí cần tìm một số nguyên l nhỏ nhất (1 <= l <= b-a+1) sao cho với mọi số x (a <= x <= b-l+1), đoạn [x, x+l-1] có ít nhất k số nguyên tố.

Các bạn hãy giúp Tèo tìm ra số nguyên l nhỏ nhất? Nếu không tồn tại l in ra -1.

Input

Một dòng duy nhất gồm 3 số nguyên a, b, k (1<= a, b, k <= 10^6,  a<= b).

Output

In ra đáp án của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

2 4 2

Output:

3

 

Test 2:

Input:

6 13 1

Output:

4

Test 3:

Input:

1 4 3

Output:

-1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.