Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P146PROG - ROUND 6G - Cuộc thi ăn socola

Sau ngày 14/3, lại dư socola nên Tí và Tèo đem ra ăn thi. Họ đặt n thanh socola lên trên bàn, Tí sẽ bắt đầu các thanh socola từng cái một từ trái sang phải, còn Tèo thì từ phải sang trái.

Biết rằng Tí và Tèo ăn với tốc độ là như nhau, nhưng mỗi thanh có chiều dài khác nhau, vì vậy thời gian để ăn hết chúng cũng khác nhau. Ngay khi ăn hết 1 thanh, người chơi sẽ ngay lập tức chuyển sang thanh tiếp theo. Người chơi không được phép ăn 2 thanh cùng một lúc, và không được bỏ dở 1 thanh để ăn thanh khác. Nếu 2 người cùng bắt đầu ăn 1 thanh sô cô la, Tèo sẽ nhường cho Tí.

Cho biết trước thời gian cần thiết để ăn hết các thanh socola. Các bạn hãy tính xem khi kết thúc, Tí và Tèo, mỗi người đã ăn tất cả bao nhiêu thanh?

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 10^5) - số thanh socola có trên bàn.

Dòng thứ 2 chứa 1 dãy t_1, t_2, ..., t_n(1 ≤ t_i ≤ 1000), với t_i (tính theo giây) là thời gian cần thiết để ăn thanh thứ i, theo thứ tự từ trái sang phải.

Output

In ra 2 giá trị là số thanh socola Tí và Tèo đã ăn.

Example

Input:

5
2 9 8 2 7 Output: 2 3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:25:30 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p146prog-spoj-ptit-cuoc-thi-an-socola/
2017-07-24 05:49:22
P146PROG: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p146prog-round-6g-cuoc-thi-socola.html

Last edit: 2017-12-09 23:16:08
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.