Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P146PROC - ROUND 6C - Bút màu

Tí nhờ mẹ đi mua bút màu để chuẩn bị cho giờ vẽ tranh trên lớp. Tí dặn mẹ mua 4 bút màu khác nhau, nhưng mẹ Tí lại quên mất, chỉ nhớ là mua 4 cái bút màu cho Tí.

Về đến nhà, Tí bắt đền mẹ vì đã không mua đủ 4 màu cho Tí. Tí đòi mẹ ra hiệu sách mua thêm, để có đủ 4 màu vẽ cho ngày mai.

Các bạn hãy tính xem mẹ Tí cần mua thêm ít nhất bao nhiêu chiếc bút màu?

Input

Một dòng duy nhất gồm 4 số nguyên s1, s2, s3, s4 (1<= s1, s2, s3, s4 <= 10^9) thể hiện màu của 4 chiếc bút mà mẹ vừa mới mua cho Tí.

Output

In ra số lượng bút màu ít nhất cần mua thêm cho Tí.

Example

Test 1:

Input:

1 7 3 3

Output:

1

 

Test 2:

Input:

7 7 7 7

Output:

3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-08-02 06:15:42
for chạy đến 10^6 mà có đến 10^9 mô
2020-01-30 10:36:02
Cài thuật sort sai toang 3 submit :(
2017-08-21 08:27:34 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p146proc-spoj-ptit-round-6c-but-mau/
2015-05-04 17:59:36 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google:
P146PROC spoj PTIT kienthuc24h.com
2014-03-19 09:55:12 Ga tap CODE
#include <iostream>
using namespace std;
int s;
int main(void){
int a[100],dem=1;
for(int i=1;i<=4;i++){
cin>>s;
a[i]=s;
}
for(int i=1;i<4;i++)
if(a[i]==a[i+1]) dem=dem+0;
else dem++;
cout<<4-dem;
return 0;
}
lần đầu mình nộp không biết sai do đâu ci ai chỉ giúp mình vs...tks
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.