Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P146PROA - ROUND 6A - Lật xu

Có 16 đồng xu xếp thành bảng 4x4, mỗi đồng xu có thể úp hoặc ngửa như hình vẽ bên.

Tại mỗi bước ta có phép biến đổi sau: Chọn một đồng xu và thay đổi trạng thái của đồng xu đó và tất cả các đồng xu nằm ở các ô chung cạnh (úp thành ngửa, ngửa thành úp).

Yêu cầu: Cho trước một trạng thái các đồng xu, hãy lập trình tìm số phép biến đổi ít nhất để đưa về trạng thái tất cả các đồng xu hoặc đều úp hoặc đều ngửa.

Input

Gồm 4 dòng, mỗi dòng gồm 4 kí tự miêu tả trạng thái của mỗi đồng xu. Kí tự ‘w’ (white) thể hiện đồng xu đang ngửa, kí tự ‘b’ (black) thể hiện đồng xu úp.

Output

In ra số phép biến đổi ít nhất để đưa 16 đồng xu về tất cả trạng thái đều úp hoặc đều ngửa. Nếu không thể thực hiện được, in ra ”Impossible”.

Example

Test 1:

Input:

wbwb
bwbw
wbwb
bwbw

Output:

Impossible

 

Test 2:

Input:

bwbb
wwwb
bwbb
bbbb

Output:

1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-08-03 05:00:32
bủh
2019-02-28 09:01:25
AC code: http://123link.vip/CsPwPNW

Last edit: 2019-02-28 09:39:33
2017-09-12 20:32:40
P146PROA: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p146proa-round-6a-lat-xu.html

Last edit: 2017-12-14 22:45:28
2017-04-06 09:43:31
mất 1 hit AC chỉ vì cái tên file -.-
2017-04-06 09:42:56
BFS :v
2016-11-29 13:58:03
WA mãi :((
2016-04-04 08:28:10
it's just a piece of cake!!!!!!!!!!!!
2014-08-07 16:56:14 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
No problems ! ! !
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.