Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145SUMF - ROUND 5F - Trang trí bàn cờ

Tí đang muốn làm một cái bàn cờ vua mới cho riêng mình. Sau khi được anh trai làm cho một tấm gỗ phẳng và nhẵn, Tí bắt đầu sơn màu cho bàn cờ của mình. Bàn cờ của Tí gồm có RxC ô, mỗi ô có chiều cao bằng A và chiều rộng bằng B, chúng được tô màu đen, trắng xen kẽ.

Nhiệm vụ của các bạn là hãy mô tả bàn cờ của Tí.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên R và C.

Dòng thứ 2 gồm 2 số nguyên A và B (A, B, R, C <= 10).

Output

In ra R*A hàng, mỗi hàng gồm C*B kí tự miêu tả bàn cờ của Tí sau khi được trang trí. Ô màu đen được thể hiện bằng kí tự ‘X’, màu trắng thể hiện bằng kí tự ‘.’.

Example

Test 1:

Input:

2 4
2 2

Output:

XX..XX..
XX..XX..
..XX..XX
..XX..XX

Test 2:

Input:

5 5
2 3

Output:

XXX...XXX...XXX
XXX...XXX...XXX
...XXX...XXX...
...XXX...XXX...
XXX...XXX...XXX
XXX...XXX...XXX
...XXX...XXX...
...XXX...XXX...
XXX...XXX...XXX
XXX...XXX...XXX


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:30:24 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p145sumf-spoj-ptit-trang-tri-ban-co/
2017-07-25 15:55:19
P145SUMF: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p145sumf-round-5f-trang-tri-ban-co.html

Last edit: 2017-12-10 18:57:39
2015-05-04 17:47:18 Con Bò Huyền Thoại
google search:
P145SUMF spoj PTIT kienthuc24h.com
2014-09-01 18:22:05 Con Bò Huyền Thoại
WA thì kiểm tra coi có dư dòng hoặc là khoảng trắng ở cuối ko!
p/s: lẽ ra đề phải nói rõ vấn đề này, ec
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.