Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145SUMB - ROUND 5B - Sắp xếp

Bạn có một mảng a[] gồm n phần tử, đánh số từ 1 tới n, mỗi phần tử có giá trị -1 hoặc 1.

Bạn cần phải trả lời m truy vấn. Truy vấn thứ i dạng L[i], R[i] (1 <= L[i] <= R[i] <= n), hỏi rằng liệu có cách nào để sắp xếp lại mảng a[] để a[L[i]] + a[L[i] +1] + ... + a[R[i]] = 0.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên n, m (1 <= n, m <= 2.10^5).

Dòng tiếp theo gồm n số của mảng a[].

m dòng tiếp theo là m truy vấn. Dòng thứ i chứa 2 số nguyên L[i], R[i] là truy vấn i.

Output

m dòng trả lời cho các truy vấn. Với mỗi truy vấn, n ra 1 nếu có, ngược lại in ra 0.

Example

Test 1:

Input:

2 3

1 -1

1 1

1 2

2 2

Output:

0

1

0

 

Test 2:

Input:

5 5

-1 1 1 1 -1

1 1

2 3

3 5

2 5

1 5

Output:

0

1

0

1

0

 

5 5
-1 1 1 1 -1
1 1
2 3
3 5
2 5
1 5

 

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-26 09:58:20
P145SUMB: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p145sumb-round-5b-sap-xep.html

Last edit: 2017-12-11 04:58:38
2015-05-04 17:43:35 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google:
P145SUMB spoj PTIT kienthuc24h.com
2014-12-17 08:45:13 Black Hole
:v
2014-09-27 19:11:09 Con Bò Huyền Thoại
ko thể qua nổi time c Thảo kute D14CN :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.