Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145SUMA - ROUND 5A - Chiếc vé may mắn

Một số may mắn là số được tạo ra bởi 2 số 4 và 7. Ví dụ, 47, 44 là số may mắn, còn 13 thì không phải.

Tèo là một người rất thích các chiếc vé xe lửa, mỗi chiếc vé đều có số ghi trên đó và tất cả các số đều có chẵn chữ số. Tèo gọi một chiếc vé là chiếc vé may mắn nếu số ghi trên vé đó là số may mắn và tổng các chữ số nửa đầu bằng tổng các chữ số ở nửa cuối.

Các bạn xem hộ Tèo chiếc vé mà cậu có là chiếc vé may mắn không nhé.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n (2 <=n <= 50), độ dài của số ghi trên vé của Tèo.

Dòng thứ hai là số ghi trên vé của Tèo.

Output

In ra “YES” nếu đó là chiếc vé may mắn, nếu không in ra “NO”.

Example

Test 1:

Input:

2

47

Output:

NO

 

Test 2:

Input:

4

4738

Output:

NO

 

Test 3:

Input:

4

4774

Output:

YES

 

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-08-21 12:00:01
wtf sao sai vậy:)
2017-08-21 08:34:18 Ðặng Minh Tiến
Chia sẻ để khi gặp khó khăn tự giải quyết được mà bạn. Mình chỉ chia sẻ còn cách học là ở các bạn. Mình không khuyến khích bạn copy bao giờ. :D
2015-05-05 03:17:26 Nguyễn Nam
:v

Last edit: 2015-05-05 03:18:50
2015-05-03 17:45:33 Nguyễn Phương Nam
vào kienthuc24h.com copy ra đây làm gì. tự làm hơn chứ. cùng lắm thì xem nó hướng dẫn rồi tự code thôi chứ copy thì đúng là chả ra gì
2015-05-03 17:39:10 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google
P145SUMA spoj PTIT kienthuc24h.com
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.