Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P144SUMB - ROUND 4B - Cấp số cộng

Bạn được cho một dãy số có n phần tử. Nhiệm vụ của bạn là tìm tất cả các số x thỏa mãn: x xuất hiện trong dãy số đã cho và các vị trí của x trong dãy tạo thành một cấp số cộng.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n (1 <= n <= 10^5) là số phần tử của dãy.

Dòng tiếp theo chứa n phần tử của dãy.

Output

Dòng đầu tiên là số t, số giá trị x tìm được.

t dòng sau mỗi dòng gồm 2 số, giá trị của x và công sai của cấp số cộng, in ra theo thứ tự tăng dần của x.

Example

Test 1:

Input:

1

2

Output:

1

2 0

 

Test 2:

Input:

8

1 2 1 3 1 2 1 5

Output:

4

1 2

2 4

3 0

5 0

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-12-01 18:25:35 X-Dante
x có thể nhận giá trị âm ko?????
2014-10-14 20:40:10 Cường D14AT1
Giới hạn của x <= 10^6 nhé
2014-07-24 17:58:50 x-TTB
giới hạn của x là bao nhiêu vậy bạn ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.