Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P144PROH - ROUND 4H - Phép toán or

Tí có một dãy n số nguyên không âm a_1, a_2, a_3,…, a_n.

Hàm f(l, r)  (1 <= l <= r <= n,  l,  r là số nguyên) được Tí tính theo công thức như sau:

f (l, r) = a[l] | a[l+1] | … | a[r]. Ở đây | là phép toán “or” bit (phép toán hoặc).

Bây giờ, Tý lấy một tờ giấy ra viết tất cả các giá trị mà hàm f có thể nhận được khi thay các giá trị l, r thỏa mãn điều kiện trên.

Và Tí muốn biết có tất cả bao nhiêu giá trị khác nhau trong số các giá trị đó, các bạn giúp Tí nhé!

Input

Dòng đầu tiên là số phần tử của dãy số n (1 <= n <= 10^5).

Dòng thứ 2 gồm n số nguyên a_i, lần lượt là giá trị phần tử thứ i của dãy số (1 <= a_i <= 10^6).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số giá trị khác nhau mà Tí nhận được.

Example

Test 1:

Input:

3
1 2 0

Output:

4

Giải thích test 1: Tí sẽ viết tất cả 6 giá trị lên trên giấy, đó là f(1, 1) = 1,  f(1, 2) = 3,  f(1, 3) = 3,
f(2, 2) = 2,  f(2, 3) = 2, f(3, 3) = 0. Như vậy, có tất cả 4 giá trị là 0, 1, 2, 3.

Test 2:

Input:

10
1 2 3 4 5 6 1 2 9 10

Output:

11


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-02-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-06-09 03:42:55 Hat Dau Nho
a_i >= 1 ma trong test lai co a_i = 0 :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.