Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143SUMJ - ROUND 3J - Nối điểm đen trắng

Trường mầm non SuperKids tổ chức một buổi kiểm tra tư duy hình học của các cháu. Bài kiểm tra như sau:

Mỗi bé được phát một tờ giấy trên đó có 2n điểm hoàn toàn phân biệt: n điểm đen và n điểm trắng, các điểm đen đánh số từ 1 tới n và các điểm trắng cũng được đánh số từ 1 tới n. Lần lượt với i =1,2,…,n, nếu đoạn thẳng nối từ điểm đen thứ i tới điểm trắng thứ i không có điểm chung với những đoạn thẳng đã nối thì bé phải nối đoạn thẳng đó, ngược lại bé phải thông báo ngay là không nối được ở lượt thứ i và bài kiểm tra kết thúc, giá trị i này khi đó được gọi là đáp số của bài kiểm tra. Nếu bé có thể nối được tất cả n đoạn thẳng thì đáp số quy ước là -1.

Vì số lượng điểm khá lớn nên cô giáo muốn nhanh chóng biết đáp số để chấm bài cho các bé. Hãy giúp các cô giáo của trường SuperKids biết đáp số của bài kiểm tra.

Input

Dòng 1 chứa số nguyên dương n <= 10^5.

n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 4 số nguyên x1, y1,  x2, y2 trong đó (x1, y1) là tọa độ điểm đen thứ i còn (x2, y2 ) là tọa độ điểm trắng thứ i. Các tọa độ là số nguyên có giá trị tuyệt đối không quá 10^9.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán.

Example

Input:
5
4 5 1 4
2 1 2 4
3 3 6 3
6 2 4 4
5 1 3 1 Output:

4

Hình vẽ minh họa:


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-08
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.