Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143SUME - ROUND 3E - Bắn tăng

Tí và Tèo chơi mô phỏng trò bắn xe tăng như sau: mỗi người có một vùng đất có diện tích bằng nhau và được mô tả bằng bản đồ. Hai người sẽ lựa chọn các vị trí thích hợp và đặt các xe tăng lên vùng đất của mình, đánh dấu trên bản đồ. Cả hai đều giữ bí mật tấm bản đồ của mình. Sau đó, Tí và Tèo mỗi người đưa ra một danh sách các tọa độ là các vị trí mục tiêu rồi sắp xếp ngẫu nhiên danh sách này lại.

Xong xuôi phần chuẩn bị, hai bạn bắt đầu phần “chiến”. Cả hai mở tấm bản đồ của mình ra,luật chơi như sau:

1) Hai người chơi lần lượt, Tí là người đi trước. Mỗi lần bắn có mục tiêu là tọa độ tiếp theo trong dãy danh sách vị trí bị bắn.

2) Nếu người chơi bắn trúng, người chơi này sẽ được đi tiếp, nếu bắn trượt, sẽ chuyển lượt chơi cho người tiếp theo. Trong cùng một lượt chơi, nếu lần đầu bắn trúng, lần thứ hai vẫn bắn vào vị trí cũ sẽ được coi là bắn trượt (thực tế là mục tiêu đã bị phá hủy).

3) Để công bằng, số lượt chơi của 2 người là bằng nhau. Có nghĩa là lượt cuối cùng Tèo vẫn được bắn cho dù không còn chiếc xe tăng nào của mình.

4) Trò chơi kết thúc khi kết thúc lượt chơi của người thứ 2, có một bên nào đó bị phá hủy hết xe tăng, người nào còn xe tăng sẽ là người chiến thắng. Hai bên sẽ hòa nhau nếu như cùng bị mất hết xe tăng, hoặc vẫn còn xe tăng sau khi kết thúc tất cả các lượt bắn.

Cho biết danh sách mục tiêu theo thứ tự, các bạn hãy xác định xem ai là người chiến thắng?

2
4 4 5
____
____
#___
____
#___
___#
____
____
0 0
1 1
0 3
0 2
0 1
2 2 5
_#
#_
#_
#_
1 0
0 0
0 0
1 1
0 1
player two wins
dra

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T <= 20).

Mỗi bộ test bao gồm 3 số nguyên n, m, k (n, m <= 30, k <= 5000) trong đó n, m là giới hạn ngang và dọc của bản đồ, k là số lần bắn. 

m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm n kí tự miêu tả bản đồ của Tí. Kí hiệu ‘#’ thể hiện đó là một chiếc xe tăng, còn kí tự ‘_’ thể hiện một ô đất trống. n dòng tiếp cũng tương tự, mô tả bản đồ của Tèo.

k dòng cuối, mỗi dòng gồm 2 số nguyên (x_i ,y_i) là tọa độ của điểm thứ i trong danh sách bị bắn. x_i là tọa độ cột (từ 0 -> n-1), y_i là tọa độ hàng (từ 0 -> m-1). Các hàng được đánh số từ dưới lên trên, tức là hàng đầu tiên có tọa độ bằng m-1, hàng dưới cùng sẽ có tọa độ bằng 0.

Output

Với mỗi test hãy in ra kết quả của bài toán. In ra “player one wins” nếu Tí là người chiến thắng, “player two wins” nếu Tèo là người chiến thắng, và “draw” trong trường hợp hòa.

Example

Input:

2
4
4 5
____
____
#___
____
#___
___#
____
____
0 0
1 1
0 3
0 2
0 1
2 2 5
_#
#_
#_
#_
1 0
0 0
0 0
1 1
0 1

Output:

player two wins
draw

 

Giải thích test 1:
Phát1, Tí bắn trượt.
Phát 2, Tèo bắn trượt.
Phát 3, Tí bắn trúng.
Phát 4, Tí bắn trượt.
Phát 5, Tèo bắn trúng.
Như vậy, sau khi kết thúc tất cả các lượt bắn, Tèo còn 1 chiếc xe tăng, trong khi Tí không còn chiếc xe tăng nào.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-01-17 18:23:17 Black Hole
Đề tiếng ANH :v
https://open.kattis.com/problems/battleship
2015-01-17 11:54:41 62
hiểu được cái đề là vấn đề của bài toán :v

Last edit: 2015-01-17 12:05:04
2015-01-17 11:51:18 62


Last edit: 2015-01-17 12:00:49
2015-01-17 11:48:45 X-Dante
" n dòng tiếp cũng tương tự, mô tả bản đồ của Tèo." >> có chuẩn ko đây
2014-11-25 16:23:39 Black Hole
Đề dịch chuẩn mà, dễ hiểu mà :D
2014-11-25 04:21:23 Cường D14AT1
Chuẩn cmnr <3 thực ra chả chuẩn ếu gì -_-

Last edit: 2014-11-25 16:38:41
2014-07-18 15:06:30 Trần Hà Ngọc Thiện
vừa nhập vừa làm thì sai, sang nhập hết xong mới làm thì AC @@!

Last edit: 2014-07-18 15:07:30
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.