Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143SUMD - ROUND 3D - Domino

Tí rất thích domino, cậu có thể dành hàng giờ để sắp các quân domino, rồi thích thú nhìn chúng lần lượt va vào nhau rồi đổ xuống. Câu có n quân domino, quân domino thứ i đặt tại tọa độ x[i] và có chiều cao h[i]. Nếu quân domino i đổ, nó có thể làm đổ thêm tất cả các quân domino nằm trong tọa độ [x[i] + 1, x[i] + h[i] -1]

Giờ đây Tí muốn biết nếu cậu làm đổ một quân domino nào đó thì sẽ có bao nhiều quân domino  tiếp theo sẽ đổ cùng nó.Tí luôn đấy quân domino sang phía bên phải.

Các bạn trả lời thắc mắc của Tí nhé!

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 <=n <=10^5), số quân domino.

n dòng tiếp theo dòng thứ i chứa cặp số x[i], h[i] là tọa độ và chiều cao của quân domino i (1 <= i <= n, -10^8 <= x[i] <= 10^8, 2 <=h[i] <= 10^8)

Output

Một dòng duy nhất chứa n số nguyên.

Số nguyên thứ i là số quân domino sẽ đổ nếu Tí đẩy quân domino i. (1 <= i <= n)

Example

Test 1:

Input:

4

16 5

20 5

10 10

18 2

Output:

3 1 4 1

 

Test 2:

Input:

4

0 10

1 5

9 10

15 10

Output:

4 1 2 1

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-07-18 11:56:00
Tìm Kiếm Nhị Phân + Xử Lí Offline + IT

Last edit: 2019-07-19 10:44:40
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.