Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143SUMC - ROUND 3C - Tổng lớn nhất

Tí đang có một mảng số nguyên không âm có n phần tử. Một hàm f(x) có đối số x nhận giá trị trong khoảng 0 đến 2^n -1.

Hàm f(x) được tính theo bởi công thức sau: f(x) = a[0] * bit[0] + a[1] *bit[1] + … + a[n-1] * bit[n-1].

bit[i] là giá trị bit tương ứng của số x khi biểu diễn sang hệ nhị phân.

Ví dụ:  Nếu n = 4 và x = 11 (11 = 2^0 + 2^1 + 2^3) thì f(x) = a[0] + a[1] + a[3].

Tí đang tìm giá trị lớn nhất của hàm f(x) với mọi 0 <=x <= m, trong đó m là một số nguyên cho trước. Các bạn cũng làm cùng với Tí nhé!

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 <=n <=10^5) số phần tử của mảng.

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên a[0], a[1], .. , a[n-1]  (0 <=a[i] <= 10^4).

Dòng thứ 3 chứa xâu S độ dài n là biểu diễn nhị phân của số m. S[i] là bit[i] của số m (0 <= i <= n-1).

Output

In ra số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của hàm f(x).

Example

Test 1:

Input:

2

3 8

10

Output:

3

 

Test 2:

Input:

5

17 0 10 2 1

11010

Output:

27


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.