Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143SUMB - ROUND 3B - Sân bay

Tí và Tèo đang có ý định đi ra nước ngoài bằng máy bay. Hãng máy bay họ chọn có một quy tắc phục vụ khách hàng rất đặc biệt.

Thứ nhất, khách hàng được chọn máy bay mà mình sẽ đi.

Thứ hai, nếu máy bay mà khách hàng chọn còn x ghế trống thì chi phí phải trả sẽ là x USD.

Các khách hàng sẽ lần lượt chọn máy bay cho riêng mình, người thứ nhất, người thứ hai, ... cho đến người cuối cùng.

Tí và Tèo tò mò muốn biết với quy tắc đó, hãng máy bay này thu được nhiều nhất và ít nhất bao nhiêu tiền. Các bạn giúp hai người bạn này nhé.

Input

Dòng đầu tiên gồm hai số n, m (1 <=n, m <=1000) là số khách hàng và số máy bay.

m dòng tiếp theo chứa các số nguyên a[i] (1 <= a[i] <= 1000) là số ghế trống của máy bay i.

Dữ liệu luôn đảm bảo có ít nhất n ghế trống.

Output

Gồm 2 số nguyên, là số tiền nhiều nhất và ít nhất mà hãng máy bay thu được.

Example

Test 1:

Input:

4 3

2 1 1 

 

Output:

5 5

 

Test 2:

Input:

4 3 

2 2 2

 

Output:

7 6


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-04 16:48:13
priority_queue :))))))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.