Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P141SUMI - ROUND 1I - Đếm số miền

Cho trước n hình chữ nhật trong hệ trục tọa độ Oxy. Nhiệm vụ của bạn là đếm số miền được tạo ra bởi n hình chữ nhật này.

Hình vẽ test 1:

Hình vẽ test 2:

Input

Gồm nhiều bộ test.

Mỗi bộ test gồm số nguyên dương n (n <= 50) là số hình chữ nhật.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 4 số nguyên x_A, y_A, x_B, y_B là tọa độ của góc trái trên và góc phải dưới của hình chữ nhật thứ i. (Các tọa độ là các số nguyên không âm và không lớn hơn 10^6).

Input kết thúc bởi số 0.

Output

Với mỗi test, in ra số lượng miền bị chia bởi n hình chữ nhật đã cho.

Example

Input:
3
4 28 27 11
15 20 42 5
11 24 33 14
5
4 28 27 11
12 11 34 2
7 26 14 16
14 16 19 12
17 28 27 21
2
300000 1000000 600000 0
0 600000 1000000 300000
0 Output: 8
6
6

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-06-23
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.