Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P141SUMH - ROUND 1H - Hình chữ nhật 3D

Cho N hình chữ nhật trong không gian 3 chiều. Hai hình chữ nhật được gọi là giao nhau nếu chúng có ít nhất 1 điểm chung.

Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm xem có bao nhiêu cặp hình chữ nhật giao nhau?

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên N, là số hình chữ nhật (N <= 100 000).

N dòng tiếp theo, chứa 6 số nguyên. 3 số đầu là tọa độ của 1 đỉnh của hình chữ nhât, 3 số còn lại là tọa độ của đỉnh đối diện.

Tọa độ là các số nguyên trong đoạn [1;999].

Các hình chữ nhật song song với mặt phẳng tọa độ (cặp tọa độ của hình chữ nhật chỉ có duy nhất một thành phần bằng nhau).

Output

In ra tổng số cặp hình chữ nhật giao nhau.

Example

Input:
3
1 1 1 1 3 3
1 3 3 1 6 6
1 4 4 1 5 5

Output:
2
Input:
3
15 10 10 15 20 20
10 15 10 20 15 20
10 10 15 20 20 15

Output:
3
Input:
5
4 4 5 4 3 2
5 3 2 4 3 1
5 4 3 1 1 3
1 4 3 1 5 4
5 5 4 5 4 2

Output:
4

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-06-23
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-06-30 17:50:23 Hat Dau Nho
:v khong biet lam ntn moi AC nhi :3
2014-06-30 15:34:54 Black Hole
gioi han khung that :3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.