Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P141SUMG - ROUND 1G - Trò chơi với các con số

Zoro tiếp tục chơi với các con số, ngay cả Sanji bảo cậu vào ăn tối với mọi người.

Trong trò chơi mới nhất của Zoro, Zoro tìm kiếm các bội số của 1 số nguyên X, chỉ bao gồm 1 số chữ số nhất định. Bội của X là những số chia hết cho X.

Để giúp Zoro từ bỏ thú vui của mình, Upson đã quyết định tìm 1 chương trình để giải quyết vấn đề đó. Nhưng Upson vẫn chỉ là thánh chém mà thôi.

Bạn hãy viết một chương trình giúp Upson để tính số bội số của X trong đoạn [A,B], với điều kiện khi được viết trong hệ thập phân, chúng chỉ chứa những chữ số cho phép.

Input

Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên X, A, B (1 <= X < 10^11, 1 <= A <= B < 10^11).

Dòng thứ 2 chứa những chữ số cho phép. Các chữ số được viết liền, không dấu cách, sắp xếp theo thứ tự tăng dần và không trùng nhau.

Output

In ra số lượng bội số mà Zoro có thể tìm thấy trên 1 dòng đơn.

Example

Input

2 1 20

0123456789

Output

10

Input

6 100 9294

23689

Output

111

Input

5 4395 9999999999

12346789

Output

0


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-06-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.