Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P141SUME - ROUND 1E - Điện tâm đồ

Mỗi bản tâm đồ gồm nhiều dòng có độ dài bằng nhau, được xác định bởi dãy số nguyên a_1, a_2, …. a_n. Bắt đầu mỗi bản tâm đồ luôn là đường đi lên và các đường lên xuống xen kẽ nhau, có độ dài được miêu tả bằng dãy số a[].

Nhiệm vụ của bạn là vẽ lại tâm đồ của dãy số a[].

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n (2 ≤ n ≤ 1000).

Dòng thứ 2 chứa n phần tử của dãy a, đảm bảo rằng tổng dãy a[] không lớn hơn 1000.

Output

Hình ảnh bản tâm đồ, với “/” đại diện cho đường đi lên và “\” đại diện cho đường đi xuống.

Output chỉ chứa 3 dạng kí tự là “/”, “\” và dấu cách.

 

Example

Input:
5
3 1 2 5 1
5 3 1 2 5 1
Output:
/\ /\/ \ / \ / \ \/

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-06-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2016-11-01 05:10:42
vler
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.