Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P141SUMD - ROUND 1D - Đoạn con có K phần tử bằng nhau

Cho một dãy số có n phần tử, nhiệm vụ của bạn là đếm số dãy con gồm các phần tử liên tiếp có chứa ít nhất K phần tử bằng nhau.

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n,  k ( 1 <= k , n <= 4.10^5).

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên a[i] (1 <= a[i] <= 10^9)

Output

Dòng duy nhất là kết quả của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

4 2

1 2 1 2

Output:

3

 

Test 2:

Input:

5 3

1 2 1 1 3

Output:

2

 

Test 3:

Input:

3 1

1 1 1

Output:

6


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-06-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-06-29 10:14:39 Bác Ba Phì
Nộp bên codeforces thì đúng, mà nộp bên đây lại sai @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.