Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P141SUMA - ROUND 1A - Đi đường nào

Đất nước X đang gặp nguy hiểm, có một con quỷ từ đâu tới phá rối người dân nơi đây. Vốn là một đất nước có tinh thần yêu nước, không phải chờ đợi lâu, một dũng sĩ đã ngay lập tức xách gươm lên và đi đánh quỷ. Dũng sĩ cần đi từ điểm A thẳng tới điểm B rồi tới điểm C (Nơi con quỷ đang phá rối). Nhưng không may, khi đến điểm B, dũng sĩ quên mất đi tới C bằng con đường nào bởi ở B có 3 sự lựa chọn một là rẽ vuông góc sang trái hoặc rẽ vuông góc sang phải hoặc đi thằng để tới C. Đúng lúc đó có một con đại bàng bay ngang qua và thấy rõ được con quỷ ở hướng nào.

Giả sử nếu bạn là con đại bàng và được cho biết trước tọa độ 3 điểm A, B, C, hãy nói cho dũng sĩ nên rẽ trái, phải, hay đi thẳng nhé.

Input

Dòng 1, 2, 3 lần lượt chứa tọa độ 3 điểm A, B, C.

Mỗi dòng gồm 2 số nguyên là tọa độ tương ứng. ( |x|, |y| <= 10 ^9 )

Dòng 1, 2, 3 lần lượt chứa tọa độ 3 điểm A, B, C.
Mỗi dòng gồm 2 số nguyên là tọa độ tương ứng. ( |x|, |y| <= 10 ^9 )

Output

Gồm một dòng duy nhất.

In ra “RIGHT” nếu dũng sĩ nên rẽ phải,  “LEFT” nếu rẽ trái và “TOWARDS” nếu đi thằng.

Example

Test 1: 

Input:

0 0

0 1

1 1

Output:

RIGHT

 

Test 2:

Input:

-1 -1

-3 -3

-4 -4

Output:

TOWARDS

Test 3:

Input:

-4 -6

-3 -7

-2 -6

Output:
LEFT

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-06-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-01-22 14:33:00
Hình die rồi ad ơi
2017-08-21 08:20:32 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p141suma-spoj-ptit-di-duong-nao/
2017-07-23 08:06:30
P141SUMA: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p141suma-round-1a-di-duong-nao.html

Last edit: 2017-12-09 22:10:32
2014-09-28 10:49:42 Con Bò Huyền Thoại
google search:
P141SUMA spoj PTIT kienthuc24h.com

Last edit: 2015-05-01 09:33:07
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.